Förtroendevalda i Motala kommun

Förtroendevalda i Motala kommun

Motala kommun styrs av folkvalda representanter, kommunpolitiker, som i allmänna val fått förtroendet att företräda kommuninvånarnas intressen. De förtroendevalda är kommuninvånare som valt att engagera sig i politiska partier och i kommunpolitiken.

Nämnder, styrelse och beredningar

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder kommunens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Bolag

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Övrigt

Partier