Förtroendevalda i Motala kommun

Nämnder, styrelse och beredningar (20 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder kommunens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.