Förtroendevalda i Motala kommun

Nämnder, styrelse och beredningar (21 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder kommunens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens personalutskott
Kommunstyrelsens jämlikhetsberedning
Krisledningsnämnden
Bildningsnämnden
Bildningsnämndens arbetsutskott
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott
Socialnämnden
Socialnämndens arbetsutskott
Socialnämndens myndighetsutskott
Tekniska servicenämnden
Tekniska servicenämndens arbetsutskott
Valnämnden
Vatten- och avfallsnämnden
Vatten- och avfallsnämndens arbetsutskott
Överförmyndarnämnden