Förtroendevalda i Motala kommun

Nämnder, styrelse och beredningar (20 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder kommunens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten.

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens personalutskott
Kommunstyrelsens jämlikhetsberedning
Krisledningsnämnden
Bildningsnämnden
Bildningsnämndens arbetsutskott
Bildningsnämndens kultur- och fritidsutskott
Socialnämnden
Socialnämndens arbetsutskott
Socialnämndens myndighetsutskott
Valnämnden
Vatten- och avfallsnämnden
Vatten- och avfallsnämndens arbetsutskott
Överförmyndarnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
Tekniska servicenämnden
Tekniska servicenämndens arbetsutskott